ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบการจัดเก็บ และให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรมดังกล่าว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่คู่ความ และประชาชน โดยมีบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา