ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา   จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู  สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา