ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา   จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู  สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา